Easy Exercise By Vi'S Shop
งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2547 ภาคอีสาน จัดที่ ขอนแก่น อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 - 25 มกราคม 2547