หนังสือเรื่อง มนุษย์สัตว์ประเสริฐหรือ

คำนิยม

------------------------

ผู้เขียนบทความเรื่องมนุษย์สัตว์ประเสริฐหรือ นี้ คือนาย สมฉัตรชัย งามดี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นนักคิดสร้างสรรค์ เคยได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น คือ หลักการและวิธีคิดปฏิทินชั่วนิรันดร์(หนังสือ) จากสภาวิจัยแห่งชาติมาแล้ว สำหรับหนังสือมนุษย์สัตว์ประเสริฐหรือ เล่มนี้ ผู้เขียนมองซึ้งเข้าไปในส่วนลึก ของความเป็นมนุษย์และสัตว์ ทั้งสิ่งดีงามและเลวร้าย คำชักชวนให้มนุษย์กระทำในสิ่งที่ดีงาม จากเนื้อหาของเรื่องมากกว่าคำพูด ภาษาที่ใช้บอกได้ว่า ความคิดนั้นออกมาจากใจที่มุ่งมั่นในความดีและความถูกต้อง ความคิดจากมุมมองที่ละเอียดอ่อน ความเท่าเทียมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต่ำต้อยหรือสูงศักดิ์ หรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่จนถึงมดตัวเล็กๆ ทุกตนมีหนึ่งชีวิตเหมือนกันหมด แสดงถึงความละเอียด ช่างคิด เข้าใจ สัจธรรมแห่งชีวิต เป็นวิธีโน้มน้าวจิตใจคนให้ใฝ่ในความดีความงามได้อย่างแนบเนียน ทำให้รู้สึกเป็นสุขได้ แม้จะปราศจาก ลาภ ยศ สรรเสริญ ข้าวของเงินทอง อ่านแล้วสบายใจ จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่ง

 

นายไพรัช วนาพรรณ์

อธิการบดี วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กันยายน 2539

คำนำ

งานเขียนนี้ เป็นงานเขียน ที่กลั่นออกมาจาก ความถูกต้อง ที่ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ โดย มองถึงหลักปรัชญา อ้าง "เหตุและผล"

ทั้งนี้ งานเขียนนี้ เคยทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสกับการถ่ายทอดความถูกต้อง เข้าใจถึงหนทางของการดำรงอยู่ เข้าใจความสุขของการอยู่อย่างถูกต้อง และมีความหมาย เข้าใจคุณค่าของการกำเนิดขึ้นมาบนโลก เข้าใจคุณงามความดี และมีพลังในการดำรงอยู่ อย่างมีความสุข แม้ขาด ความสุขแบบ "สมมติ"

หวังอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะเข้าใจว่า ทำไมข้าพเจ้า ไม่เรียก มนุษย์ว่า "สัตว์ประเสริฐ" ได้อย่าง "เต็มปาก เต็มคำ"

 

สมฉัตรชัย งามดี

พฤษภาคม 2539

ราคา 30 บาท

..เขียนโดย สมฉัตรชัย งามดี พ.ค. 2539